Jaarverslagen

Stichting Mariamma Begroting 2018

Inkomsten
Donaties van particulieren
Bijdragen van schenkers per notariële akte
Bijdragen van fondsen
Bank 010118
 € 2.400,00
€ 5.400,00
 € 5.000,00
€ 18.041,71
Totaal in  € 30.841,71
 

Uitgaven
Illam Mariamma Acharrapakkam
SSC Vandalur
Onkosten Stichting Mariamma
Bankkosten
 € 28.100,00
€ 2.100,00
€ 500,00
€ 100,00
Totaal uit  € 30.800,00
 
Stichting Mariamma  Jaarrekening 2017

Inkomsten
Donaties van particulieren 
Bijdrage van schenkers per 
(notariele) akte
Bijdragen van fondsen
Acties, jubilea, legaten
€ 2.277,00

 € 9.886,01
€ 11.000,00
€ 1.542,80
Totaal in € 24.705,81
Inkomsten minus uitgaven € 17.031,39


Bank
Zakenrekening SNS 01-01-2017
Zakenrekening SNS 31-12-2017
€ 1.010,32
€ 18.041,71
Spaarrekening SNS 01-01-2017
Spaarrekening SNS  31-12-2017
 € 1,06
  € 1,06
Totaal  bank 01-01-2017
Totaalbank 31-12-2017
€ 1.011,38
 € 18.042,77
Check  € 17.031,39

Uitgaven  
Bankkosten
 
Secretariaat, reiskosten website, actiekosten
Illam Mariamma Acharapakkam
SSC Vandalur (kleding, maaltijden kerst en
nieuwjaar
€ 97,86-

 € 561,56-
€ 5.005,00-

€ 2.010,00-
Totaal uit € 7.674,42-


                                                                           
JAARVERSLAG 2017 

ALGEMEEN
Dit is het 14de jaarverslag
Overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn bij de ANBI status alsmede de statuten van onze stichting stelt het bestuur een jaarverslag op en publiceert dat ook.
Dit jaar werd naast de jaarlijks terugkerende vaste stichtingsactiviteiten vooral druk gecommuniceerd met zusters in India en de Stichting Thomas Bouw over de uitvoerende werkzaamheden aan ons 3de project in India: Mariamma Illam Acharapakkam, welke nu nagenoeg geheel zijn afgerond.
Belangrijk is te vermelden dat onze voorzitter Fernanne van der Meer  in januari van dit jaar een bezoek aan onze 2 projecten in India heeft gebracht.
In SSC Vandalur constateerde zij een soepel lopende organisatie en een goed functionerende school met opleidingen.
In Mariamma Illam heeft zij met de leiding overleg gehad over de organisatorische opzet, de voortgang van de bouwactiviteiten, de veiligheid van de kinderen en de instroom / toelating van de kinderen.
Al met al een heel positieve ervaring en een prima resultaat.

ONTWIKKELINGEN  IN  INDIA
 
SSC VANDALUR
Met het bestuur van  ons vorige project SSC VANDALUR onderhouden we nog een intensief wederzijds contact.
Zij houden ons regelmatig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Zo hebben wij bericht ontvangen van hun Nieuwjaarsviering. Wij kregen van hun een officieel rapport “Statement od Accounts FCRA” d.d. 14/9/2017 van het ministerie van belasting in Chenai  waaruit blijkt dat zij aan alle verplichtingen voldaan hebben.

MARIAMMA ILLAM ACHARAPAKKAM
Mariamma Special School
Dit jaar zijn er een aantal belangrijke stappen gezet bij het realiseren van het gebouw. Het gebouw is bijna geheel gereed.
Niet alleen de bouwactiviteiten maar ook het tot stand komen van de nieuw te vormen organisatie  zorgen voor een goede basis  voor de toekomst.
De “bouwzuster”  zr. Asja van de kloosterorde houdt ons door middel van een uitgebreide periodieke fotoreportage volledig op de hoogte van de vorderingen en afronding van de werkzaamheden .
Zr.Prudentia -vice superior general- houdt ons door middel van een 3 maandelijkse reportage prima op de hoogte van de actuele situatie.
In de Nieuwsbrief nr. 29 staat een uitgebreid verslag van de huidige situatie van dit project en tevens van de ontmoeting van Fernanne, Monique en Jan V. met de 3 zusters uit India tijdens het 25 jarig jubileumfeest van de STB. Zij hebben ons alle achtergrond informatie gegeven en het persoonlijk contact verstevigde nog eens onze goede wederzijdse betrekkingen.
Door een goede controle op de  financiële huishouding en in samenspraak hierover met STB hebben we een goede inzicht in het verloop van het bouwproject.
Er zal een extra donatie gedaan worden in verband met de ontstane meerwerkzaamheden.  Deze werkzaamheden en daarbij gaande kosten zijn door de STB goedgekeurd.

FINANCIEN
Doordat er in de bestuursvergaderingen telkens een overzicht werd gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de financiën is er een duidelijk overzicht van de actuele financiële positie van de stichting.  
Op basis van dit stuk is er overleg gepleegd met de zusters Franciscanessen en de Stichting Thomas Bouw en worden de laatste betalingen geëffectueerd.
De  opgestelde Jaarrekening 2017 geeft een goed inzicht in de specifieke onderdelen van de financiën. Het financiele resultaat over het jaar 2017  bedroeg
€ 17.031,39 en het concrete bedrag “op de bank” bedroeg op 31-12-2017: €  3.041,71
Het bestuur heeft de Jaarrekening 2017 goedgekeurd.
De penningmeester heeft de Begroting 2018 opgesteld.
De penningmeester heeft een overzicht gemaakt van de gelden die in de afgelopen 15 jaar naar de projecten in India zijn overgemaakt:
Het resultaat is per 31 december 2017 als volgt :
  • Donaties aan Mariamma Illam Acharapakkam : €231.854,12
  • Donaties  aan SSC Vandalur : €264.874,03
  • Donaties van onze stichting aan de 3 projecten in India – inclusief Illam en SSC -bedragen in totaal  : €586.979,81
Het financieel jaarverslag 2017 ligt ter inzage bij de penningmeester en is naar diverse stichtingen , die ons financieel gesteund hebben en om deze gegevens verzocht hebben, verstuurd.

ACTIVITEITEN  IN  NEDERLAND
Stichting Mariamma werft fondsen om de doelstelling ten behoeve van het nieuwe project Acharapakkam in India mogelijk te makenTevens ondersteunt zij ook  periodiek
het door de stichting gerealiseerde 2de project SSC  Vandalur in India, door doelgerichte financiële support te geven.

BESTUUR
Bestuurssamenstelling.
Dit jaar is de samenstelling van het bestuur stabiel gebleven en de onderlinge hoofdtaken waren als volgt verdeeld:
Fernanne van der Meer: voorzitter
Monique Voorvelt: vice – voorzitter en P.R.
Jan Voorvelt: secretaris;
Jan van der Meer: penningmeester
Manon Machiels: activiteitencoördinator en P.R.

Vergaderingen.
Het bestuur heeft naast een groot aantal bilaterale bijeenkomsten, besprekingen en actievoeringen
officieel 2 bestuursvergaderingen gehouden.
Van deze vergaderingen zijn de volgende verslagen gemaakt;
nr.74  d.d. 24 mei 2017 en nr.75  d.d. 23 november 2017

TOEKOMSTVISIE
Om een verantwoord toekomstbeeld te kunnen bepalen zullen onze inspanningen voor onze Stichting Mariamma in ieder geval ook na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden  van Mariamma Illam ook na  31 december 2018 voortgezet worden.

ACTIES
Rommelmarkt
Zoals elk jaar waren we ook nu weer op de Rommelmarkt 2017 op Sint Pieter Maastricht present.
Naast het door posters en folders aandacht vragen voor onze Stichting bleek -mede door de deskundige hulp van een aantal vrienden-  onze verkoop van kleding en boeken  weer een positief saldo van €  1.000,00  te genereren.
De overgebleven kleding is geschonken aan een Stichting op Sint Pieter die deze kleding naar Roemenië gaat brengen en de resterende boeken zijn aan de boekenmarkt van Rotary Maastricht Oost en de Stichting Oud Sint Pieter geschonken.

Nieuwsbrieven
Er is dit jaar in december 2017 een “ dubbele” kerstnieuwsbrief verstuurd, 0in een oplage van
200 stuks.
Deze nieuwsbrief is ook op onze website te lezen.

Website
De website is gedurende het jaar regelmatig en zorgvuldig met de laatste belangrijke wetenswaardigheden en ontwikkelingen geactualiseerd

Comité van aanbeveling  CVA
Er hebben zich in de loop van het jaar geen wijzigingen in de samenstelling van het comité van Aanbeveling voorgedaan. Ook dit jaar was er weer een traditionele bijeenkomst van de bestuurders met  de bestuursleden van het comité waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen : Stand van zaken nieuwbouwproject,  financiën , toekomstvisie en acties sponsoren.
Daarna werd de bijeenkomst- waarbij de partners ook aanwezig waren- geheel informeel afgesloten. 

Donateurs
Ookin  het afgelopen jaar hebben we veel activiteiten ontwikkeld om bij een groot aantal stichtingen
gelden te verkrijgen voor ons project. Daarvan zijn de resultaten positief te noemen.
Gedurende het jaar zijn er naast de donaties van de vaste donateurs verschillende extra donaties
door bekenden en vrienden gestort. In de verschillende nieuwsbrieven staan de resultaten van alle inspanningen specifiek genoemd.


 

JAARVERSLAG 2016
 
ALGEMEEN
Overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn bij de ANBI status alsmede de statuten van onze stichting stelt het bestuur een jaarverslag op en publiceert dat ook.
Dit jaar werd naast de lopende jaarlijks terugkerende vaste stichtingsactiviteiten vooral druk met
India en de Stichting Thomas Bouw gecommuniceerd over
de uitvoerende werkzaamheden aan  ons  3
de project in India : Mariamma Illam Acharapakkam.
Dit is het 13de jaarverslag.
 
ONTWIKKELINGEN IN INDIA
 
SSC VANDALUR
Met het wel en wee van ons  ”oude “  project  SSC VANDALUR onderhouden we nog een wederzijds contact. Zij houden ons regelmatig op de hoogte van al hun actuele ontwikkelingen .
SSC stuurde ons  een uitvoerig gedocumenteerd rapport – “” Narrative report on Stichting
Mariamma,s project over the periode 2007/ 2016 “”  waarin inzicht werd gegeven over de
ontwikkeling van  hun actuele algehele organisatie, het aantal leerlingen en behaalde resultaten op
het gebied van onderwijs , fysiotherapie ed.
Ons bestuur heeft een donatie geschonken ten behoeve van de Nieuwjaarsviering. 
 
MARIAMMA ILLAM ACHARAPAKKAM
Dit jaar zijn er een aantal belangrijke stappen gezet bij het realiseren van het gebouw
Het is ook verheugend te constateren dat de zusters voorbereidende activiteiten ten behoeve van de toekomstige organisatie uitgevoerd hebben. Met name door het opleiden van gespecialiseerde groeps- en onderwijs krachten  die uit hun eigen kloosterorde geselecteerd zijn en het inventariseren en selecteren van de potentiële gebruikers hebben  tot resultaat geleid.
De  ”bouwzuster”  zr. Asja van de kloosterorde houdt ons door middel van een uitgebreide periodieke fotoreportage volledig op de hoogte van de vorderingen van de bouwwerkzaamheden.
 
Uitvoering bouwwerkzaamheden
De uitvoering van de bouwwerkzaamheden verlopen in hoofdzaak overeenkomstig  de fasen
welke genoemd staan in het Schema Bouwfasen
d.d. 17 november 2014 .

Wel zijn er wat verschuivingen in de volgorde  van de werkzaamheden. Tevens doen zich in de bouw onverwachte gebeurtenissen voor en komen er wat extra wensen van de zusters. Deze probleempjes zijn in goed overleg met de vertegenwoordigers van de STB opgelost.
Deze aanpassingen veroorzaken wel een overschrijding van het aan hun toegezegde bedrag.
Het bestuur heeft aangegeven nog een eenmalige extra donatie daarvoor beschikbaar te stellen.

FINANCIEN
Door een goede controle op de  financiële huishouding en in samenspraak hierover met STB hebben we een goede inzicht in het verloop van het bouwproject.
Doordat er in de bestuursvergaderingen telkens een overzicht werd gegeven van de stand
van zaken met betrekking tot de financiën is er een duidelijk overzicht van de actuele
financiële positie van de stichting.
Om een goed inzicht te blijven houden over de actuele financiële situatie in Acharapakkam en daardoor tevens  onze eigen financiële huishouding in orde te houden is er een overzicht gemaakt van de  Stand van Zaken d.d. 7 maart 2016.
Op basis van dit stuk is er overleg gepleegd met de zusters Franciscanessen en de Stichting Thomas Bouw. Wij hebben aan hun aangegeven welke geldbedragen nog t.b.v. het project zullen worden overgemaakt.  Eind 2017 zal het laatste bedrag voor de bouw worden gedoneerd
De  opgestelde Jaarrekening 2016 geeft een goed inzicht in de specifieke onderdelen van de financiën. Het financiele resultaat over het jaar 2016 bedroeg minus
€ 3.936,00 en het concrete bedrag “” op de bank “” bedroeg op 31/12/ 2016: €  1.011,38

Het bestuur heeft de Jaarrekening 2016 goedgekeurd.
 
De penningmeester heeft de Begroting 2017 opgesteld.
De penningmeeste heeft een overzicht gemaakt van de tot nu naar de projecten in India toe overgemaakte gelden  in de afgelopen 15 jaar. Het resultaat is als volgt :
  • Donaties aan Mariamma Illam Acharapakkam : €211. 844,12
  • Donaties van onze stichting aan de 3 projecten in India – inclusief Illam - : €564.959,81
Het financieel jaarverslag 2016 ligt ter inzage bij de penningmeester en is naar diverse stichtingen , die ons financieel gesteund hebben en om deze gegevens verzocht hebben,verstuurd.
 
Wij hebben afscheid genomen van onze eertijdse ”huisbank“ Triodos.
De contacten met vertegenwoordigers en directie over de manier van overmaking van de  gelden van onze stichting naar India verliepen op een stroeve en onprofessionele manier.

 
ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
Stichting Mariamma werft fondsen om de doelstelling ten behoeve van het nieuwe project Acharapakkam in India mogelijk te maken.  Tevens ondersteunt zij ook  periodiek het door de stichting gerealiseerde 2de project SSC  in India door doelgerichte financiële support te geven.
 
BESTUUR
Bestuurssamenstelling.
Dit jaar is de samenstelling van het bestuur stabiel gebleven en de onderlinge hoofdtaken
waren als volgt verdeeld :
Fernanne van der Meer: voorzitter;
Monique Voorvelt: vice – voorzitter en P.R.;
Jan Voorvelt: secretaris;
Jan van der Meer: penningmeester
Manon Machiels: activiteiten coördinator en P.R.


Vergaderingen.
Het bestuur heeft naast een groot aantal bilaterale bijeenkomsten, besprekingen en actievoeringen officieel
2 bestuursvergaderingen gehouden.

Van deze vergaderingen zijn de volgende verslagen gemaakt ; nr. 74  d.d. 24 mei 2016 en  
nr.75  d.d. 7 oktober 2016

Cordaid 
In ons vorig jaarverslag hebben wij melding g emaakt over onze contacten met Cordaid.
Dit jaar is er geen contact geweest.
Lilianafonds
Wij hebben Zr.Prudentia  er op gewezen dat – gezien de resultaten van de gesprekken die wij met het Lilianafonds gevoerd hebben  - zij zelf nu rechtstreeks contact met de organisatie moet opnemen.
 
TOEKOMSTVISIE
Om een verantwoord toekomstbeeld te kunnen bepalen zullen onze inspanningen voor onze Stichting Mariamma in ieder geval tot 31 december 2018 voortgezet worden.
Daarna neemt het bestuur  een verdere beslissing over het vervolg.
 
ACTIES
Rommelmarkt
Zoals elk jaar waren we ook nu weer op de Rommelmarkt 2016 Sint Pieter Maastricht present.
Naast het door posters en folders aandacht vragen voor onze Stichting bleken onze verkoop,mede door de deskundige hulp van een aantal vrienden, van kleding en boeken weer een positief saldo van €  1.000,00 te genereren.
 
De overgebleven kleding is geschonken aan een Stichting op Sint Pieter die deze kleding naar Roemenië gaat brengen en de resterende boeken zijn aan de boekenmarkt van Rotary Maastricht Oost en de Stichting Oud Sint Pieter geschonken.
                                                                             
Tegelactie Wil Rutten.
Via onze contacten met de vertegenwoordigers van Sticht Thomas Bouw en de foto,s vanuit Acharapakkam horen we over en zien we de vordering van de werkzaamheden.
De MOSA tegels zijn op de vloeren aangebracht . Het ziet er prachtig uit.
In het Personeelsmagazine MOSA nr. 1 d.d. december 2015 – een wereldwijd verspreid blad- staat een reportage over ons project opgenomen.
 
Nieuwsbrieven
Er is dit jaar een Neuwsbrief verschenen te weten nr. 28 in december 2016 en in een oplage van 200 stuks verstuurd 
Deze nieuwsbrieven zijn ook op onze website te lezen.
 
Website
De website is gedurende het jaar regelmatig en zorgvuldig met de laatste belangrijke wetenswaardigheden en ontwikkelingen geactualiseerd.
 
Comité van aanbeveling  CVA
Er hebben zich in de loop van het jaar geen wijzigingen in de samenstelling van het comité voorgedaan. Ook dit jaar was er weer een traditionele bijeenkomst van de bestuurders met  de bestuursleden van het comité waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen: Stand van zaken nieuwbouwproject, financiën , toekomstvisie en acties sponsoren.
Daarna werd de bijeenkomst- waarbij de partners aanwezig waren- geheel informeel afgesloten
 
Donateurs
Ook het afgelopen jaar veel activiteiten ontwikkeld om bij een groot aantal stichtingen gelden te verkrijgen voor ons project. Daarvan zijn de resultaten positief te noemen.
Gedurende het jaar zijn er naast de donaties van de vaste donateurs verschillende extra donaties door bekenden en vrienden gestort. In de verschillende nieuwsbrieven staan de resultaten van alle inspanningen specifiek genoemd.
 
TEN SLOTTE
Dit jaarverslag zal in de eerst volgende vergadering nr. 76
in  mei 2017 door het bestuur goedgekeurd worden en zal in week 21 naar de Belastingdienst gestuurd worden.

Tevens zal het jaarverslag op de website van de Stichting Mariamma geplaatst worden.
 
Sint Pieter Maastricht
12 april 2017
 
Voorzitter       Fernanne van der Meer       
Secretaris        Jan Voorvelt                   
        FINANCIELE JAARREKENING 2015

INKOMSTEN
Donaties van particulieren  € 4.006,86 
Bijdrage van schenkers per notariele akte   € 9.446,00 
Bijdragen van fondsen € 42.800,00 
Acties en jubilea  € 8.261,56 
Rente Spaarrekeningen  € 177,29 
Totaal  € 64.691,71 
Inkomsten minus uitgaven  € 83.175,99 
   
Bank  
Totaal  banken 31-12-2014  € 88.123,37 
Totaalbanken  31-12-2015  € 4.947,38- 
   € 83.175,99 
   


UITGAVEN
Rente, provisiekosten  € 149,69 
Transactiekosten/internationale overschrijvingen  € 272,61 
Secretariaat, reiskosten, presentjes, onkosten acties  € 768,86 
Website   € 123,42 
Illam Mariamma Acharapakkam  € 140.803,12 
SSC Vandalur (watertank/ regenschade)  € 4.500,00 
Onkosten Stichting Thomas Bouwprojecten  € 1.250,00-
 Totaal uit  € 147.867,70 
 Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.SPONSOREN


De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen