Stichting Mariamma

Kalfstraat 32
NL 6212 GW Maastricht
The Netherlands
+31 (0) 625202951

info@mariamma.nl
www.mariamma.nl

Beleidsplan van de Stichting Mariamma,
in het kader van nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Vastgesteld op 25 FEBRUARI 2018
 
1. Naam van de instelling: Stichting Mariamma
2. RISN/fiscaal nummer : 810823160
3. Contact gegevens
Secretariaat: Kalfstraat 32, 6212 GW Maastricht
0031 6 25 29 20 51
Kamer van Koophandel: 14073960
 
4. Doelstelling
Deze staat beschreven in de oprichtingsakte van de stichting d.d. 5 juli 2002:
“De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het weeshuis Mariamma’s Children Home te Mamallapuram,  India en mogelijk andere humanitaire projecten in ontwikkelingslanden”.
In 2006 heeft het bestuur besloten de steun aan Mariamma’s Children Home af te bouwen en gedurende een periode van 5 jaar het Social Service Centre in Vandalur, India, financieel te ondersteunen.
Sinds 2013 is het hoofddoel de ondersteuning van het project Illam Mariamma, een tehuis annex school en behandelingscentrum voor (meervoudig) gehandicapte meisjes in Acharrapakkam. Dit centrum dient tevens als basis voor hulp aan deze meisjes en hun families in de regio. Het centrum wordt opgezet en gerund door de Franciscan Sisters of St. Joseph te Chennai.

5. Actueel beleid
 
5.1  Werkzaamheden van de stichting: 
De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op
  • op het selecteren van Indiase partners (organisaties of individuen) die zich bezig houden met de opvang, behadeling en scholing van arme (meervoudig) gehandicapte kinderen in Zuid-India
  • het werven van fondsen ten behoeve van die partners
  • draagvlakversterking van het maatschappelijk bewustzijn in Nederland voor de problematiek in India.   
    Het bestuur van de stichting komt jaarlijks tenminste viermaal bijeen om de werkzaamheden te bespreken en de uitvoering voor te bereiden. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

 
5.2     Wijze waarop de stichting fondsen werft:

  • Het aanschrijven van particulieren, instellingen en fondsen om de stichting financieel te ondersteunen
  • Het houden van acties om geld te genereren
  • Het geven van presentaties over de Indiase doelgroep en de werkzaamheden van de stichting
  • Het periodiek uitbrengen en verspreiden van een nieuwsbrief
  • Het onderhouden van een website
5.3  Wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beheerd, besteed en uitgegeven.
Het vermogen is ondergebracht bij de bij de SNS-bank (NL21SNSB0821121367).

Het financiële beheer wordt jaarlijks verantwoord in een jaarrekening en de voorgenomen bestedingen zijn onderdeel van een jaarlijkse begroting.
Alle kosten van uitvoering (overhead kosten) worden gedragen door de bestuursleden zelf of door sponsoren die hiervoor door het bestuur worden aangezocht. De secretariaatskosten worden betaald uit de opbrengsten van een jaarlijkse rommelmarkt.
 
Er worden geen goederen ingezameld ten behoeve van de Indiase partners.
 
6. Bestuurssamenstelling
 
Fernanne Peters voorzitter
Monique Koekelkoren vice-voorzitter / P.R.
Jan Voorvelt secretaris / projectbeheer
Jan van der Meer penningmeester + relatiebeheer
 
Hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden
Fernanne Peters Gepensioneerd. Geen betaalde nevenfuncties.
Monique Koekelkoren Gepensioneerd.  Geen betaalde nevenfuncties
Jan Voorvelt Gepensioneerd. Geen betaalde nevenfuncties.
Jan van der Meer Gepensioneerd. Geen betaalde nevenfuncties
 
7. Comité van Aanbeveling
Het Comité adviseert het bestuur ten aanzien van de uitvoering van het beleid, heeft een actieve rol bij het realisatie van de doelstelling en representeert de stichting.
 
Leden:
 
Theo  Bovens                         Oud-Gouverneur van de Provincie Limburg
Felix Meurders   Presentator / journalist
Wil Rutten  Vml. Secretaris van de Provincie Noord-Brabant
algemeen directeur van de provinciale organisatie
Waarnemend burgemeester Gemeente Beesel
Theo Schuyt  Hoogleraar Filantropie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en onafhankelijk bestuurslid van het CBF. Elisabeth Strouven leerstoel aan de Universiteit Maastricht

8. Beloningsbeleid
Bestuursleden en leden van het Comité van Aanbeveling hebben geen recht op vergoeding. Onkosten (exclusief secretariaatskosten en binnenlandse reiskosten) en bijvoorbeeld de reiskosten naar India zijn voor eigen rekening.
 
Alle donaties komen volledig in India terecht.
Hiertoe maakt de stichting geld over op de door de Indiase overheid goedgekeurde rekening van de Indiase partnerorganisaties of op de persoonlijke bankrekening van de individuen aan wie het bestuur gelden heeft toegekend. De aard van de besteding is afhankelijk van de aanvragen van de partnerorganisatie of de individuele aanvragers. De omvang van de middelen en de exacte bestemming zijn onderwerp van de bestuursvergaderingen en het overleg met de Indiase partners.
 
9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Gedurende het jaar doet het bestuur verslag van de activiteiten via de website en
en de nieuwsbrieven voor de donateurs.
Besluiten van de bestuursvergaderingen worden vastgelegd in verslagen.
Eenmaal per jaar publiceert het bestuur een jaarverslag. Dit inhoud kan worden nagelezen op de website.
 
10. Financiële verantwoording
In de bestuursvergaderingen worden alle uitgaven besproken en geaccordeerd.
Tijdens alle bestuursvergadering doet de penningmeester verslag van de actuele stand van zaken.
Eenmaal per jaar worden de boeken gecontroleerd door een of meerdere bestuursleden.
De penningmeester presenteert jaarlijks een jaarrekening en een begroting. Die zijn, na vaststelling door het bestuur op aanvrage in te zien door sponsoren en donateurs.

Maastricht, 26 februari 2018


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.
SPONSOREN

De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen